Privacy beleid

 

Privacy beleid  Jeugdkoor “De Pareltjes”

 Jeugdkoor “De Pareltjes” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons  Privacy beleid willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdkoor “De Pareltjes” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).

 Dit brengt (in ieder geval) met zich mee dat:

 ·         Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type

         persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.

 ·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor

         ze worden verwerkt.

 ·         Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 ·         Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens

         gewaarborgd is.

 ·         Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn

         verstrekt.

 ·         Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

  Als Jeugdkoor “De Pareltjes” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te   nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Grondslag voor de persoonsgegevens is:

 ·         Aanmelding voor lidmaatschap bij Jeugdkoor “De Pareltjes”.

  Persoonsgegevens van leden worden door Jeugdkoor “De Pareltjes” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 ·         Administratieve doeleinden.

 ·         Communicatie en/of uitnodigingen.

 Voor de voorgaande doelstelling kan Jeugdkoor “De Pareltjes” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 ·         Voornaam van uw kind.

 ·         Tussenvoegsels van uw kind.

 ·         Achternaam van uw kind.

 ·         Adres.

 ·         Postcode.

 ·         Woonplaats.

 ·         (Mobiel) telefoonnummer ouders.

 ·         Indien uw kind 12 jaar of ouder is en dit zelfs wenst het eigen mobiele telefoonnummer

 ·         Geboortedatum van Uw kind.

 ·         Emailadres ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

 ·         Indien uw kind 12 jaar of ouder is en dit zelfs wenst het eigen Emailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Jeugdkoor “De Pareltjes” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 ·         Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Jeugdkoor “De Pareltjes” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 ·         Uitvoering geven aan een overeenkomst met dirigent.

   Voor de bovenstaande doelstelling kan Jeugdkoor “De Pareltjes” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 ·         Voornaam.

 ·         Tussenvoegsels.

 ·         Achternaam.

 ·         (Mobiel) telefoonnummer.

 ·         E-mailadres.

 ·         Geboortedatum.

 ·         Bankgegevens (IBAN-rekeningnummer).

   Uw persoonsgegevens worden door Jeugdkoor “De Pareltjes” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode :

 *             Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van  uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

 Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, wanneer deze partijen niet zijn aangesloten bij de EU-VS Privacy Shields.

  Minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaar termijn

 Jeugdkoor “De Pareltjes” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

 Jeugdkoor “De Pareltjes” heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 ·         Alle personen die namens Jeugdkoor de Pareltjes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

 ·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 ·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 ·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 ·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

 Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 Contactgegevens

 Jeugdkoor “De Pareltjes”

 Eglantier 86

 6444 DN Brunssum

 Tel: 045-5257811 of 06-10325230 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.